“ANTİK ÇAĞ” NE DEMEKTİR?

Author :  

Year-Number: 2024-14/1
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-15 14:14:35.0
Language : Türkçe
Konu : Eskiçağ Tarihi
Number of pages: 1-22
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tarihin en çok tartışılan konularından biri, “Antik Çağ” kavramıdır. 20. Yüzyılın sonlarına doğru ortaya atılan “Geç Antik Çağ” kavramı ise tam bir bilmeceden ibarettir.

19.yüzyıla gelinceye kadar, Eskiçağ ya da Antik Çağ Tarihi denildiği zaman sadece Yunan ve Roma medeniyetlerinin gelişip yayıldığı çağ anlaşılıyor ve zaman olarak da MÖ 8. yüzyıl ile MS 6. yüzyıl arasındaki zaman dilimi dikkate alınıyordu. Fakat Mezopotamya, Mısır ve Anadolu’da yapılan arkeolojik kazılar neticesinde Eski Doğu’da da büyük medeniyetlerin mevcudiyetine tanık olundu. Böylelikle Antik Çağ’ın zaman ve mekân bakımından sınırları değişti. 19. yüzyılın ilk yarısında hem Mezopotamya orijinli çivi yazısı hem de Mısır hiyeroglifleri deşifre edildi. Tabletler üzerine yazılmış çivi yazılı binlerce metin ve taşlar ya da papirüsler üzerine hiyeroglif yazıyla yazılmış metinlerde anlatılan hadiseler, Eski Doğu medeniyetleri hakkındaki bilgilerimizi inanılmaz derecede artırdı.

Biz bu çalışmamızda, “Antik Çağ” ya da “Eskiçağ” kavramlarının ne olduğunu, neleri içerdiğini, günümüz tarihçilerinin diğer çağları değil de neden “Antik Çağ”’ı hedef tahtasına oturttuklarının ve bu kavramı orasından burasından çekiştirip durduklarının sebeplerini irdelemeye çalışacağız.

Keywords

Abstract

One of the most discussed topics in history is the concept of “Antiquity”. The concept of “Late Antiquity”, which was put forward towards the end of the 20th century, is a complete puzzle.

Until the 19 th century, when the Ancient Age or the History of Antiquity was mentioned, only the era in which the Greek and Roman civilizations developed and spread was understood, and the period between the 8 th century BC and the 6 th century AD was taken into account. However, as a result of archaeological excavations in Mesopotamia, Egypt and Anatolia, the existence of great civilizations was witnessed in the Ancient East. Thus, the boundaries of the Antiquity in terms of time and space changed. In the first half of the 19 th century, both Mesopotamian cuneiform and Egyptian hieroglyphs were deciphered. Thousands of cuneiform texts written on tablets and the events described in the texts written in hieroglyphic writing on stones or papyri have increased our knowledge of Ancient Eastern Civilizations tremendously.

In this study, we will try to examine what the concepts of “Ancient Age” or “Antiquity” are, what they contain, and the reasons why today’s historians put the Antiquity on the target board rather than other ages and they keep pulling this concept from here to there.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics