XIX. YÜZYILDA TRABZON VİLAYETİ’NDE KAÇAKÇILIK VE KAÇIRILAN EMTİALAR
Smuggling and Missed Commodities in the 19th Century Trabzon Province

Author : Kubilay Hamzaoğlu
Number of pages : 205-225

Abstract

Osmanlı Devleti, geniş sınırları olan buna müteakip pek çok limana, ticari yollara ve ticaret imkânlarına sahip bir coğrafyayı yöneten önemli bir konumdaydı. Devletin bu coğrafi özelliğinden ve aktif ticari işleyişinden dolayı kaçakçılık konusu da devleti meşgul eden bir sorunsal olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durum devletin var olan yerel ticaretini etkilediği gibi yabancı devletlerle olan ticari münasebetlerini de etkilemiştir. Aslında kaçakçılık olgusu sadece ticari bir etki meydana getirmekle kalmamış bizzat devletin çok uluslu şirketlere karşı siyasi politikalarını da etkilemiştir. XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde bu durumun örneği tütün kaçakçılığında kendisini gösteren Reji şirketidir. Tuz kaçakçılığında ise bu durumun örneği Duyun-ı Umumiye İdaresi’dir. Osmanlı Devleti’nde meydana gelen kaçakçılık olgusunun pek çok nedeni vardır. Ancak biz bu çalışmamızda; XIX. yüzyıl da Trabzon Vilayeti’nde yapılan muhtelif emtia kaçakçılığının tür ve cinslerinin neler olduğu, kaçırılan bu emtiaların hangi yöntem ve tekniklerle yapıldığını tespit etmeye çalışmaktır.

Keywords

Kaçakçılık, eşkıya, silah, tütün, tuz

Read:529

Download: 188