19. YÜZYIL ORTALARINDA AKDAĞ NAHİYESİNDE SOSYAL HAYAT
Social Life in Akdağ District in mid-19th Century

Author : Gülsara Korkut
Number of pages : 173-203

Abstract

Osmanlı coğrafyasının merkeze yakın yerleşim yerleri baz alınarak tutulan Temettuat defterleri, ait oldukları döneme ilişkin sosyal ve iktisadi hayata ışık tutan önemli belgelerdir. Kaza ve köylerin hane hane kayıtları tutulmuş, kişilere ait mal varlıkları tespit edilerek her hanenin gelirine göre vergi vermesi usulü ile adaletli bir vergi sistemi uygulanmaya çalışılmıştır. Tutulan kayıtlar, iktisadi bilgiler ışığında, sosyal ve kültürel birçok konuda da bilgi ve fikir sahibi olmaya katkı sağlamıştır. Akdağ Nahiyesinde vergiye tabi tutulan hane reislerinin isimleri, unvanları, lakapları, meslekleri ve nüfus özellikleri ile ilgili kayda değer bilgilere ulaşılmıştır. Bu çalışmada, 1844-1845 yılında tutulan Temettuat defterlerinde yer alan kayıtlardan hareketle 19.yüzyıl ortalarında Sivas Eyaleti, Amasya Sancağına bağlı Akdağ Nahiyesinde sosyal hayat incelenmiştir.

Keywords

Osmanlı Devleti, Temettuat defteri, Akdağ nahiyesi, Sosyal Hayat

Read:552

Download: 204