19. YÜZYILDA GOLOS KAZASI'NDA YAŞAM
Life in Golos District in the 19th Century

Author : Merve Yörükoğulları
Number of pages : 145-171

Abstract

19. yüzyıl dünya genelinde değişim ve dönüşümlerin yaşandığı bir dönemdir. Bu dönemde Tanzimat’ın ilanıyla birlikte Osmanlı İmparatorluğu’nda önemli gelişmelerin yaşandığı görülmektedir. Sanayileşmiş devletler hammadde ve pazar arayışına girdiler. Bu süreçten en fazla etkilenen ülkelerden birisi de Osmanlı Devleti olmuştur. 19. yüzyılda yaşanan gelişmelerin en somut örneği kent yapılarında meydana gelen gelişmeler olmuştur. Özellikle liman kentleri değişimin en fazla yaşandığı yerler olmuştur. Bu bağlamda liman kentleri diğer kentlere göre daima ön planda olmuştur. Tırhala sancağına bağlı küçük bir yerleşim birimi olan Golos, 19. yüzyılın ortalarından itibaren hızlı bir şekilde modernleşme sürecine girmiştir. Kısa bir zaman içerisinde büyük bir gelişme göstererek modern bir liman kenti haline gelmiştir. Bu makalede Golos kazasının 19. yüzyılda yaşadığı değişim süreci ele alınmıştır. Elde edilen veriler ışığında Golos’un demografik yapısı incelenerek Müslim ve gayrimüslim nüfus oranları ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Aynı zamanda toplumsal hayatı etkileyen olaylar hakkında bilgi verilmiştir. Kazanın eğitim durumu dini ve kültürel yapısı ortaya konmaya çalışılmıştır.

Keywords

Osmanlı Devleti, Golos, Tanzimat, Sosyal Hayat

Read:517

Download: 196