2. SÜVARİ TÜMENİ’NİN BÜYÜK TAARRUZ HAREKÂTI

Author:

Year-Number: 2022-12/3
Number of pages: 275-293
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Mütarekesi imzalanmıştır. Ardından Anadolu’nun çeşitli bölgeleri işgal edilmiştir. Milli Mücadele’nin ilk adımı 19 Mayıs 1919 tarihinde Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkmasıyla başlamıştır. Anadolu’da çeşitli kongreler yapılmıştır. 2. Süvari Grubu ise 29 Aralık 1920 tarihinde Güney Cephesi Komutanlığı emrinde kurulmuştur. 2. Süvari Grubu, tümen yetkisinde olduğu için daha sonra 2. Süvari Tümeni adını almış ve üç süvari alayından meydana gelmiştir. 2. Süvari Tümen Komutanlığı’na ise Binbaşı Hüseyin Rahmi Bey (Apak) atanmıştır. 2. Süvari Tümeni, iç isyanların bastırılmasında etkin rol oynamıştır. Tümen, 1921 yılı içerisinde gerçekleştirilen I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebeleri dönemlerinde 1., 2., 4., 12. 5. Gruplara bağlanmıştır. 1922 yılına gelindiğinde 5. Süvari Kolordusu’nun birliği olarak 1 Nisan 1922 tarihinde Ilgın Manevrası, Büyük Taarruz ve Takip harekatında görevine devam etmiştir. 13 Eylül 1922 tarihinde ise 2. Kolordu’ya bağlı olarak Çanakkale önlerine kadar Yunan kılıç artıklarını sürmüştür. Bu çalışmada 2. Süvari Tümeni’nin Büyük Taarruz harekâtında yaptığı faaliyetler anlatılacaktır. Olaylar 5. Süvari Kolordusu’na bağlı olarak tarih metodolojisi çerçevesinde incelenmiştir. Çalışma, Genelkurmay yayınları, Cumhurbaşkanlığı Cumhuriyet Arşivi ve Türk İstiklal Harbi dönemiyle ilgili telif eserlerden meydana gelmiştir.

Keywords

Abstract

The Armistice of Mudros was signed on October 30, 1918. Then various regions of Anatolia were occupied. The first step of the National Struggle started with Mustafa Kemal Pasha's landing in Samsun on May 19, 1919. Various congresses were held in Anatolia. The 2st Cavalry Group was established on December 29, 1920, under the command of the Southern Front Command. Since the 2st Cavalry Group was under the authority of the troop, it was later renamed the 2st Cavalry troop and consisted of three cavalry regiments. Major Hüseyin Rahmi Bey (Apak) was appointed to the 2st Cavalry Troop Command. The 2st Cavalry Troop played an active role in suppressing the internal rebellions. Troop, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, and Sakarya were connected to the 1st, 2nd, 4th, 12th, and 5th Groups during the Pitched Battles. In 1922, as a unit of the 5st Cavalry Corps, he continued his duty on April 1, 1922, in the Ilgın Maneuver, the Great Offensive, and the Pursuit. On September 13, 1922, depending on the 2st Corps, he drove the remains of Greek swords until the front of Çanakkale. This study will explain the activities of the 2st Cavalry Troop in the Great Offensive Operation. The events were examined within the framework of the historical methodology, depending on the 5st Cavalry Corps. The study consists of the General Staff publications, the Presidency Republic Archive, and copyrighted works related to the Turkish War of Independence.

Keywords