ÖLÇÜLEBİLİR VERİLERLE CUMHURİYET DÖNEMİNDE AĞRI'DA EĞİTİM

Author:

Year-Number: 2022-12/4
Number of pages: 459-469
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, ölçülebilir verilerle Cumhuriyet döneminde Ağrı’da eğitimin tarihsel gelişimini incelemektir. Araştırmada şu sorulara cevap aranmıştır: 1) Ağrı’nın eğitim kademelerinde sayısal gelişim nasıl olmuştur ve günümüzde gelinen durum nedir? 2) Ağrı’nın tüm eğitim basamaklarında okul, öğretmen, öğrenci sayıları ve oranlarının değişimi nasıl olmuştur, gelinen noktada durum nedir? 3) Ağrı’da eğitimin niteliğini ve niceliğini belirleyen faktörler neler olmuştur? Araştırmada nitel araştırma türlerinden biri olan tarihsel analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırma eğitim istatistikleri ışığında yapılmıştır. Söz konusu veriler Türk eğitim sisteminin okul basamakları olan okulöncesi, temel eğitim, ortaöğretim, mesleki-teknik öğretim ve yükseköğretim kurumları şeklinde sınıflanmıştır. Araştırmada Cumhuriyetin kurulduğu yıl olan 1923 yılı başlangıç olarak alınmış ve yüzyıllık dönem belirli yılların verileriyle açıklanmıştır. Okullaşma oranlarına bakıldığında okulöncesinin sadece 5 yaş kategorisi dışında kalan tüm eğitim basamaklarında Türkiye ortalamasının altında kaldığı görülmüştür. Ağrı’da okul, öğretmen, öğrenci, öğretmen başına düşen öğrenci sayıları, okullaşma oranları ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısı nüfus artışının çok üzerinde gerçekleşmiştir. Aynı şekilde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı bakımından olumlu sonuçlar elde edilmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to examine the historical development of education in Ağrı during the Republican period with measurable data. The research sought answers to the following questions: 1) How has the numerical development occurred in the educational levels of Ağrı and what is the current situation today? 2) How has the number and ratio of schools, teachers, students changed in all educational steps of Ağrı, and what is the situation at the current point? 3) What are the factors that determine the quality and quantity of education in Ağrı? Historical analysis technique, which is one of the types of qualitative research, was used in the research. The research was conducted in the light of educational statistics. The data in question were classified as preschool, basic education, secondary education, vocational-technical education and higher education institutions, which are the school steps of the Turkish education system. In the research, the year 1923, the year the Republic was founded, was taken as the beginning and the century period was explained with the data of certain years. When the schooling rates are examined, it is seen that preschool education remains below the average of Turkey in all educational steps except for the 5 age category only. In Ağrı, the number of schools, teachers, students, students per teacher, schooling rates and the number of students per teacher have been realized much higher than the population growth. In the same way, positive results have been achieved in terms of the number of students per teacher.

Keywords