19. YÜZYIL ORTALARINDA ESKİŞEHİR KAZASI’NDA ARAZİ KULLANIMI VE TARIMSAL ÜRETİM

Author:

Year-Number: 2023-13/4
Yayımlanma Tarihi: 2023-11-09 15:49:49.0
Language : Türkçe
Konu : Yakınçağ Tarihi
Number of pages: 287-326
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, Hüdavendigar Eyaleti Bilecik Kaymakamlığı’na bağlı olan Eskişehir Kazası’nda 1844-1845 yıllarında arazi kullanımı ve tarımsal üretim ortaya konulmuştur. Çalışmanın ana kaynağını, Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Maliye Nezareti, Varidat Muhasebesi, Temettuât Kalemi Defterleri (ML. VRD. TMT. d.) tasnifi içerisinde yer alan ve H. 1260-1261/M. 1844-1845 yıllarında kaydı tutulan Eskişehir Kazası Temettuât Defterleri oluşturmaktadır. 5 mahalleye ve 26 köye ait olmak üzere toplam 31 adet Temettuât Defteri incelenmiştir. Bu defterlerin toplam sayfa sayısı ise 854’tür. Defterlerde nüfus verileri, hane reisinin adı, lakabı, eşkâli, aile adı ve meslekî durumu gibi sosyal yapıya dair bilgilerin yanı sıra hane sahiplerinin arazisi, emlâkı, hayvanâtı, ödediği vergi gibi ekonomik yapıya dair bilgiler de mevcuttur. Çalışma kapsamında, Eskişehir Kazası’nın mahalle ve köylerine ait temettuât defterleri incelenerek kazanın tarım arazileri miktarı, bu arazilerin kullanımı, elde edilen ürünler ve verimlilik ele alınmıştır. 19. yüzyıl ortalarında Eskişehir Kazası’nın ekonomik yapısına dair verilerin ortaya konulmasına çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

In this study,  it was tried to reveal the land use and agricultural production in the years 1844-1845 of Eskişehir township, which was connected to the district Governorate of Bilecik in the Province of Hüdavendigar. The main source of the study is Temettuat Registers which are recorded between 1844-1845 in Eskişehir township. In classification of the Ottoman Archives of the Prime Ministry (BOA), Eskişehir Temettuât Registers are located in the Ministry of Finance, the RevenuesAccounting, the Temettuat Registers (ML. VRD. TMT. d.). A total of 31 temettuat registers which were belonging to 5 neighborhoods and 26 villages were examined. The total number of pages in these registers is 854. In the registers contain information on the social structure such as population data, the name of the head of the household, the nickname, the family name and the occupational status, as well as information on the economic structure of the households such as land, property, livestock and tax paid. Within thescope of the study, the amount of agricultural lands, the use of these lands, products obtained and efficiency were discussed by examining the dividend registers of the neighborhoods and villages of Eskişehir township. Thus, an attempt was made to reveal data on the economic structure of Eskişehir township in the mid-19th century. 

Keywords